April 19, 2008

Ookami to koshinryo - DVD 1

January 20, 2008

Okami to Koshinryo, episode 1